تیروئید کریا

چهله تیروئید کریا

  • برای احیا
  • پاکسازی
  • تیرویید کم کار
  • تیروئید پرکار

و همه افراد با هر گروه سنی و شرایطی می توانند شرکت کنند