قدم پیش نیاز انجام مستمر تنفس شکمی طبق دستورالعمل 3 بار در روز هر برا حداقل 20 دفعه