عشق بی حد و مرز

,
عشق بی حد و مرز

عشق بی حد و مرز در سطح کائنات پراکنده است
اما تو فقط به اندازه خورجین خود می توانی دریافت کنی و
یا ارسال کنی

استاد به تو عشق تزریق نمی کند ، به تو یاد می‌دهد که چگونه گنجایش خورجینت را
بیشتر کنی
با خودت تکرار کن

🤍 همه چیز به واسطه عشق الهی به موقع و بجا انجام می شود همه چیز کامل است و
من عمیقا احساس خوبی دارم.

سپاسگزار درگاه حق هستم
و برای همه رویداد ها چه به ظاهر خوب باشند چه بد ، آماده و تسلیمم

هر روزتان مملو از عشق لایتناهی