کتاب معجزه شکرگزاری

کتاب معجزه شکرگزاری

کتاب معجزه شکرگزاری(TheMagic)اثر راندا برن یکی از کُتبیست که باید خوانده شود. مهم نیست که چه مذهب و آیینی را باور دارید ، سپاسگزاری اصلیست اجتناب ناپذیر که هر جامعه ای باید آن را بیاموزد.
بعد از خواندن این کتاب ارزش تک تک داشته های خود را خواهید فهمید و با دریچه ای متفاوت به دنیا نگاه خواهید کرد.

برای دانلود کتاب کلیک کنید