دلیل آشفتگی

دلیل آشفتگی

دوست داری بدانی دلیل آشفتگی از چیست ؟

«آشفتگی» زمانی پدیدار می شود که «حرص و آز »و «نفرت و بی زاری » در درون وجود داشته باشد .
حرص و آز ریشه در وابستگی و چسبندگی به حس های #خوشایند دارد و
نفرت و بیزاری در هنگام تجربه حس‌های #ناخوشایند بوجود می آید.
زمانی که خوش هستی و وابسته ، حرص و آز را نیرو می خورانی و پرورش می دهی.

و زمانی که ناخوشی و این حس را دوست نداری ،
نفرت و بیزاری را رشد می دهی.
در هر دو صورت تعادل ذهنی خود را از دست می دهی و این است دلیل آشفتگی.

زیرا شخص نمی داند در عمق درون چه می گذرد چون لایه سطحی ذهن با موضوعات خارجی مشغول است.
دلیل همه این ها عدم انسجام فکری و  ناآگاهی است.

نوشته شده توسط بهار شهیدی

برگرفته از تعالیم بودا-ویپاسانا

(نقاشی بودا از خودم)