موفقیت یعنی

موفقیت یعنی

موفقیت یعنی به هر آنچه که «دل» می گوید و می خواهد برسی. یکی دلش خانه مجلل می خواهد یکی دلش زندگی در کلبه ای کنار دریا را می خواد یکی دلش سفر دور دنیا با دوچرخه اش را می خواهد و دیگری سفر با هواپیمای شخصی را می خواهد یکی زندگی در کنار حیوا…
دلیل آشفتگی

دلیل آشفتگی

دوست داری بدانی دلیل آشفتگی از چیست ؟ «آشفتگی» زمانی پدیدار می شود که «حرص و آز »و «نفرت و بی زاری » در درون وجود داشته باشد . حرص و آز ریشه در وابستگی و چسبندگی به حس های #خوشایند دارد و نفرت و بیزاری در هنگام تجربه حس‌های #ناخوشایند…
مقصد یکیست

مقصد یکیست

مقصد یکیست ‎یگانگی ، کُل شدن ‎و بیداریست ‎از هر راهی دوست داری برو ‎دین ‎علم ‎عرفان ‎ولی ‎هزاران سال است که بودایی شدند ‎مسیحی شدند ‎مسلمان شدند ‎عارف شدند ‎عالم شدند ‎و از یگانگی دور شدند ‎متعصب شدند ‎و جنگیدند ‎دیگر بس است …