مقصد یکیست

مقصد یکیست

مقصد یکیست
‎یگانگی ، کُل شدن
‎و بیداریست

‎از هر راهی دوست داری برو

‎دین
‎علم
‎عرفان

‎ولی
‎هزاران سال است که بودایی شدند
‎مسیحی شدند
‎مسلمان شدند
‎عارف شدند
‎عالم شدند
‎و از یگانگی دور شدند

‎متعصب شدند
‎و جنگیدند

‎دیگر بس است
‎به هم احترام بگذاریم
‎عشق دهیم

‎اول همه شویم
‎تا یکی شویم

‎تا که هیـــــــــچ شویم