موفقیت یعنی

موفقیت یعنی

موفقیت یعنی

به هر آنچه که «دل» می گوید و می خواهد برسی.
یکی دلش خانه مجلل می خواهد
یکی دلش زندگی در کلبه ای کنار دریا را می خواد
یکی دلش سفر دور دنیا با دوچرخه اش را می خواهد
و دیگری سفر با هواپیمای شخصی را می خواهد
یکی زندگی در کنار حیوانات مزرعه برایش یک دنیاست دیگری با تعداد صفرهای حساب بانکی احساس موفق بودن می کند.

یکی زنده ماندن و نفس کشیدن برایش موفقیت است
و دیگری فتح قله را با سختی و مشقت موفقیت می داند.

تعریف موفقیت برای هر کسی متفاوت است
و تو نمی توانی برای میلیارد ها نفر از یک الگو استفاده کنی.

بگذار برایت بگویم که موفقیت چیست

موفقیت یعنی که برده‌ی ایده ها و نظراتی که تا کنون دیده و شنیده ای نباشی.

هیچ دستورالعمل ثابتی برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد.

تنها در صورتی موفقیت صورت می پذیرد که همه‌ی توان و پتانسیل خود را در هر کاری که دلت می خواهد بکار گیری.

اما قبل از اینکه حرف دلت را گوش دهی از تعادل،تقارن و توازن ذهن،جسم و انرژی خود اطمینان حاصل کن.

بهار شهیدی
درمانگر کل نگر
جولای ۲۰۲۰