کتاب صوتی پاکسازی آگاهی در 21 روز (دبی فورد)

,
کتاب صوتی دبی فورد

کتاب صوتی پاکسازی آگاهی در 21 روز

پلی به عمیق‌ترین تمنای وجودتان

دبی فورد در کتاب پاکسازی آگاهی در 21 روز، فرآیندی سه مرحله‌ای را معرفی می‌کند که به ما قدرت رها کردن افکار مسموم و رفتار مخرب و در عوض رسیدن به آرامش عمیق درونی را می‌دهد. این سفر 21 روزه چشمان ما را به روی هر‌ آنچه هستیم و می‌خواهیم باشیم، می‌گشاید.

فصل اول

 

فصل دوم

 

فصل سوم

 

فصل چهارم

 

فصل پنجم

 

فصل نهم

 

فصل دهم

 

فصل یازدهم

 

فصل دوازدهم

 

فصل سیزدهم

 

فصل چهاردهم

 

فصل پانزدهم

 

فصل شانزدهم

 

فصل هفدهم

 

فصل هجدهم

 

فصل نوزدهم

 

فصل بیست و یکم

 

فصل بیست و دوم

 

فصل بیست و سوم

 

فصل بیست و چهارم

 

فصل بیست و پنجم

 

فصل بیست و ششم

 

فصل بیست و هفتم

 

فصل بیست و هشتم

 

فصل بیست و نهم

 

فصل سی ام

 

فصل سی و یکم

 

فصل سی و سوم

 

فصل سی و چهارم

 

فصل سی و پنجم

 

فصل سی و ششم

 

فصل سی و هفتم