ایگوی خشم

ایگو خشم

ایگوی خشم چیست؟

یکی از موارد مهمی که درباره‌ی ایگوی خشم بهتر است در نظر بگیریم، وجوه فرعی و ریز ایگوی خشم است، برخی تصور می کنند که خشم فقط متجلی شدن آن در مقابله با افراد در بُعد فیزیکی است و اگر توانستند آن خشم بیرونی را کنترل کنند، بر ایگوی خشم فائق آمده اند، ولی بعد از اینکه خشم ظاهری در بعُد فیزیکی متعادل شد، سپس خشم فروکش‌یافته وارد لایه های درونی تر می شود و نمود و تجلی بارزی در عمق کالبد عاطفی،ذهنی ‌انرژی خواهد شد؛ به همین خاطر در این مواقع خشمی که از جسم فیزیکی‌مان فروکش کرده اما هنوز در ابعاد درونی‌مان حضور دارد را در مرکز احساسی عاطفی خودمان هم نیز متعادل سازیم، وقتی این مرکز از خشم پاک شد، وارد لایه های ذهنی می شود و در این مواقع ممکن است تجلی ذهنی خشم را در حالاتی مانند “انتقادگری تخریبی” یا “توهم توطئه داشتن” یا “گله و شکایت‌های به ظاهر سازنده اما بدون راه حل” رویت شود، بهتر است که خشم در فکر و ذهن و لایه های مختلف آن هم مشاهده و بررسی شود و با توجه به ماهیت حس های مرتبط تولید شده در جسم به جهت درک ایگوی خشم ، با این حس به صلح رسیدگی را تجربه کرد. اگر جایگاه خشم در جسم یافت نمی شود ،کتوجه را بر قلب ببرید و این سوال را از خود بپرسید ؛
این خشم از کجا بر می انگیزد؟
منبع و ریشه این خشم از کجاست ؟
همچنین از دیگر زیر شاخه های خشم غافل نشویم، زیر شاخه های فرعی خشم می تواند به صورت غیر مستقیم باعث تغذیه ایگوی خشم گردد و اگر این روند تغذیه‌ی ایگو به درازا بکشد، ممکن است مجددا در کالبد فیزیکی خصوصا کبد متجلی شود و به شکل بیماری‌های روانی و به صورت بیماری‌های جسمی نمود پیدا کند.
موارد زیر می تواند از وجه فرعی خشم باشند:
– انتقاد تخریبی/ عادت عیب جویی و ایراد گیری
– چشم غره رفتن
– با صدای بلند حرف زدن
– بی صبری
– توقع داشتن، انتظار داشتن
– اضطراب، تشویش، دلهره، استرس
– تهمت
– غیبت
– عدم انعطاف پذیری در شرایط مختلف
– کلافه شدن
– عجله کردن، عجول بودن
– زودرنجی و رنجش
– فحاشی و دشنام
– عیبجوئی
– نفرت و کینه
– بدخواهی
– اوقات تلخی
و . . .
این لیست می تواند شامل موارد بسیاری شود، هر کسی بهتر است برای حفظ سلامتی روانی و جسمی ،در وجود خود ریشه علت ها را جستجو کند و شاخه های متعدد ایگوی خشم را بیابد، قطعا موارد فرعی و ریز خشم وجود دارند که به ایگوی خشم غذا می‌رسانند که در صورت از بین رفتن این موارد جزئی و کوچک، شاهد کوچک شدن ایگوی خشم خواهیم بود، بعد از متعادل سازی ایگوها انرژی‌ حیاتی‌ای که از منشا هستی بر درون‌مان جاری می شود به جای صرف تغذیه‌ی ایگوها شدن، به صورت خالص خود یعنی نور و عشق در درونمان متجلی می‌شود و صرف شناخت و بیداری و گسترش آگاهی می‌شود.

بهار شهیدی
(معلم علم یوگا)
‌ویرایش مارچ ۲۰۲۲

————✨ૐ✨————
@BaharShahidi
www.BaharShahidi.com
————-🤍🕊—————