پرسش نامه تشخیص پراکریتی

(مزاج جبلی یا نوع بدن)

پراکریتی در زبان سانسکریت به معنای طبیعت است. پراکریتی همان نوع بدن ماست که با آن به دنیا آمدیم و بیشتر عمر خود آنگونه بوده ایم. و ویکریتی به معنای تغییر، از شکل افتاده یا نقص خلقت است. ویکریتی به عدم تعادل دوشاها گفته می شود و در صورت عدم تعادل سه دوشا و کم کار یا غالب بودن هر دوشا، علت بیماریهاست و عدم تعادل ذهنی و فیزیکی را پدید می آورد. اغلب مردم یک دوشای غالب دارند و تعداد کمی دو دوشای غالب دارند و تعداد بسیار کمی سه دوشایی هستند به عنوان مثال اگر پراکریتی و یا ویکریتی شما پیتا ی غالب باشد باید به آرام کردن پیتا بپردازید و افزایش دوشای واتا و کافا تا جد تعادل بپردازید. بنابراین دوبار فرم را پر کنید ابتدا، پاسخها مربوط به زمان کودکی تا جوانی باشند ( آنچه که در بیشترین ایام زندگیتان حاکم بوده) و دفعه دوم بر اساس آنچه یکی دو ماه اخیر به شما عارض شده است.

دستورالعمل ها و نکات برای شرکت در آزمون پراکریتی ، ویکریتی

.۱ لطفا به تمام سواالت میبایست پاسخ داده شود
.۴ اگر هیچ یک از پاسخ ها ،پاسخ مناسب نیستند، یا در تصمیم گیری دچار مشکل شدید، پاسخی را انتخاب کنید که به بهترین وجه نشان دهنده وضعیت شما در اکثریت عمرتان باشد.
.۲ انجام این تست در کنار کسی که شما را به خوبی می شناسد می تواند سرگرم کننده باشد. زیرا گاها آنچه که دیگران در ما میبینند
بسیار متفاوت است با آنچه که خودمان می پنداریم.
.۳ مهم: ما در اینجا در حال شناخت ماهیت اصلی شما هستیم، در نظر داشته باشید که از کودکی تا به امروز چگونه بنابراین لطفًا بودید و هستید.

۵ انتخاب های داده شده با ویژگی های نژادی شما نسبی است.

.۶ این یک تست سریع به سبک مجله و بالگ ها نیست، ۷۵ سوال وجود دارد و ممکن است کمی زمان و تفکر نیاز باشد. پس با صبوری پاسخ دهید.
.۷ هر جدول از باال به پایین به ترتیب معرف دوشای واتا ،پیتا و کافا می باشد.می توانید جلوی هر پاسخ به ترتیب از حروف V,P,K استفاده کنید.
.۸ از فاصله بین شمارش دوشاها در انتهای می توانید متوجه شوید که چند دوشایی هستید.
مثال اگر پیتا ۵۰ شماره شده واتا و کافا هر کدام ۲۰ و ۳۰ هستند یعنی شما تک دوشایی هستید. هر چه شماره ها به یگدیگر نزدیک تر باشد یعنی امکان دو یا سه دوشایی بودن نیز بیشتر است. تعادل ، سالمتی و شادمانی حقیقی شما خواسته قلبی من است
بهار شهیدی