چگونه متوجه شویم که رها هستیم؟

رهایی

هر زمان که به جای ترس و اضطراب،
احساس شادی و آسودگی می کنیم؛
رها هستیم.
هر زمان که از عقاید خوب و بد دیگران مستقل باشیم؛
رها هستیم.
وقتی نیاز به تائید را از دست می دهیم،
رها هستیم.
وقتی قبول داریم که به حد کافی خوب هستیم؛
رها هستیم.
وقتی تسلیم لحظه اکنون می شویم، تسلیم آنچه هست؛
و قبول می کنیم که عالم هستی پشتیبان شماست.
رها هستیم.
وقتی که رنجش ها و غم ها را رها و بخشش را انتخاب می کنیم، رها هستیم.

دیپاک چوپرا