آیا خدا وجود دارد؟ و شما به آن باور دارید؟

آیا خدا وجود دارد

پرسش از کریشنامورتی:

آیا خدا وجود دارد؟ و شما به آن باور دارید؟

اگر عشق داشته باشید،فزونی عشق، خداست، جایی که پروای حقیقت باشد، باور جایگاهی ندارد.

بسیار آموزنده و گیج کننده