صد بار نوشتم اما

,
صد بار نوشتم

صد برگه را نوشتم
خط زدم
دوباره نوشتم
خط زدم

در باب ظلم نوشتم
خط زدم
در باب فتنه نوشتم
در باب قتل و کشتار نوشتم
خط زدم
در باب دروغ
خیانت
نفرت
و همه احساسات و اعمال نامتعارف بشر نوشتم و
خط زدم
گله از بشر کردم که چرا سکوت می کند
در مقابل اینهمه ظلمی که شاهدش است.
و دردم را نوشتم که چرا نمی بیند چیزهایی را که حقیقت دارد
اما همه را خط زدم

یک آن ، پوچی بزرگی در نوشتن یافتم
⁃ برای چه کسی می نویسی؟!
برای بشری که میلیون ها کتاب خوانده
و هنوز حقیقت وجودی خود را درنیافته.

تنها تعداد معدودی وجود دارند
که سرشان بی کتاب سبز است
و دلشان بی دلیل پر نور

می گویند انسان عاری از شر و ظلمت وجود ندارد
من می گویم دارد

آنهایی از جنس بشر نیستند
آنهایی که غرق این زندگی نیستند.

بهار شهیدی
آوریل ۲۰۲۰