مشاهده گری

مشاهده گری

مشاهده گری

نه از تعریف دیگران به وجد بیا و نه انتقادشان اندوهگین شو.

مشاهده گری را در هر موقعیت و در هر لحظه تمرین کن.

این تو هستی که اجازه می دهی احساساتت بر حسب عوامل بیرونی بر انگیخته شوند.
درون آرام و با ثبات ، توسط اتفاقات بیرونی متلاطم نمی گردد.

نمی گویم ناراحت و خشمگین نشو ، آن هم بخشی از توست.
فقط در حین بروز خشم ،نفرت،ترس ،یاس و..
از حضورت آگاه باش
از تنفست آگاه باش

بهار شهیدی
جولای ۲۰۲۰