نوشته‌ها

آیا خدا وجود دارد

آیا خدا وجود دارد؟ و شما به آن باور دارید؟

پرسش از کریشنامورتی: آیا خدا وجود دارد؟ و شما به آن باور دارید؟ اگر عشق داشته باشید،فزونی عشق، خداست، جایی که پروای حقیقت باشد، باور جایگاهی ندارد. بسیار آموزنده و گیج کننده  …