نوشته‌ها

رهایی

چگونه متوجه شویم که رها هستیم؟

هر زمان که به جای ترس و اضطراب، احساس شادی و آسودگی می کنیم؛ رها هستیم. هر زمان که از عقاید خوب و بد دیگران مستقل باشیم؛ رها هستیم. وقتی نیاز به تائید را از دست می دهیم، رها هستیم. وقتی قبول داریم که به حد کافی خوب هستیم؛ رها هستیم. وقتی…