مسولیت زندگیتان را به عهده بگیرید

لِس براون

مسولیت زندگیتان را به عهده بگیرید.
این را بدانید … فقط شما هستید که میتوانید خودتان را به جایی که میخواهید برسانید، نه هیچکس دیگری”

لِس براون