وسعت افکار

وسعت افکار

وسعت افکار

کاش به افکارمان وسعت دهیم، نه به بزرگی اقیانوس ها و دشت ها، بخ وسعت کائنات بی نهایت شویم و از بند اعتقادات محدود رهایی یابیم

https://portal.tarahanplus.com/bahar/blog/breadth of thoughts.MOV