مدیتیشن جذب فراوانی و ثروت

مدیتیشن جذب ثروت

این مدیتیشن را به مدت چهل روز در یک تایم مناسب در روز یا شب اجرا کنید.

انجام این مدیتیشن به صورت پیوسته در مدت زمان چهل روز باید انجام شود.

هر روز یک فایل را گوش دهید.

مدیتیشن چله جذب فراوانی و ثروت

روز اول:

 

روز دوم:

 

روز سوم:

 

روز چهارم:

 

روز پنجم:

 

روز ششم:

 

روز هفتم:

 

روز هشتم:

 

روز نهم:

 

روز دهم:

 

روز یازدهم:

 

روز دوازدهم:

 

روز سیزدهم:

 

روز چهاردهم:

 

روز پانزدهم:

 

روز شانزدهم:

 

روز هفدهم:

 

روز هجدهم:

 

روز نوزدهم:

 

روز بیستم:

 

روز بیست و یکم:

 

روز بیست و دوم:

 

روز بیست و سوم:

 

روز بیست و چهارم:

 

روز بیست و پنجم:

 

روز بیست و ششم:

 

روز بیست و هفتم:

 

روز بیست و هشتم:

 

روز بیست و نهم:

 

روز سی ام:

 

روز سی و یکم:

 

روز سی و دوم:

 

روز سی و سوم:

 

روز سی و چهارم:

 

روز سی و پنجم:

 

روز سی و ششم:

 

روز سی و هفتم:

 

روز سی و هشتم:

 

روز سی و نهم:

 

روز چهلم: