برای هیچ چیز غمگین نباش

,
غمگین نباش

برای هیچ چیز در زندگی، غمگین مباش👌😊

 

کار سختی که تو داری :
آرزوی هر بیکاری است .

فرزند لجبازی که تو داری:
آرزوی هر کسی است که بچه دار نمیشوند

خانه ی کوچکی که تو داری:
آرزوی هر کرایه نشینی است .. .

دارایی کم تو:
آرزوی هر قرض داری است

سلامتی تو:
آرزوی هر مریضی است .

لبخند تو:
آرزوی هر مصیبت دیده ای است

پوشیده ماندن گناهانت:
آرزوی هر کسی است که گناهش فاش شده است
می گویند ای کاش گناهمان فاش نشده بود و دیگر انجامش نمی دادیم

حتی گناه نکردنت:
آرزوی بعضی از گناهکاران است ، می گویند ای کاش ما هم می‌توانستیم دست از گناه برداریم …

و تو خیلی چیزها داری که مردم آرزویش را دارند!

بیشتر به داشته هایت بیندیش تا نداشته هایت و بخاطرشان خدا را شکر کن

خدایا شکرت 🙏
خدایا شکرت 🙏
خدایا شکرت 🙏