هوشیاری

هوشیاری

هشدار
این فایل را با هوشیاری از تنفس و حس های جسمانی گوش نمایید

تایید و رد مطالب این فایل مهم نیست.
بینش و نگرش و
خشم و نفرت گوینده مهم است.

زمانی که ما فقط به افزایش حجم اطلاعات ذهنی از کتابها و سایتها و …اهمیت میدهیم و از پرداختن به حضور،خودآگاهی جسمانی و تعادل ذهن غافل میشویم
تعادل و سلامت ذهن خود را از دست میدهیم و موجب درد و رنج برای خود و دیگران میباشیم