مسیر زندگی

مسیر زندگی از زبان چارلی چاپلین

میسر زندگی از زبان چارلی چاپلین

مسیر زندگی میتواند آزاد و زیبا باشد اما ما مسیر زندگی را گم کرده ایم، حرص روح انسان را مسموم کرده است. ادامه در ویدئو زیر..

https://portal.tarahanplus.com/bahar/blog/charli.MOV