زندگیت آینه درون توست

زندگیت آینه درون توست

وقتی استاد می گوید اتفاقات زندگیت آینه درون توست
برایت گران تمام می شود
می گویی یعنی چه!؟
من که مهربانم
من که عشق می ورزم
من که به فقرا و نیازمندان کمک می کنم
من که پدری زحمتکش هستم
مادری فداکارم
فرزندی مسئولیت پذیرم

کمی عمیق تر می شوی
در این اینجا و آنجا
در لحظه ای دیگر
که حواست نیست

یک آن موچ خودت را می گیری
می بینی
آری…
من هنوز از جاهلان متنفرم
هنوز از متعصبان بی زارم
هنوز از کثیفی چندشم می شود
هنوز حالم از حسودان بهم می خورد
هنوز به اموال ثروتمندان با حسرت نگاه می کنم
هنوز زباله ها هستند…
خشم
نفرت
کینه
حسادت
خوف
خودخواهی

در ابعاد کوچک و بزرگ

آری
جهان اطرافم من است
و من جهان اطرافم

حال هیچ گلایه ای نیست
تنها به خود می نگرم
تا که بیشتر بیابم این زباله ها را

تا که با همه چیز و هم کس به صلح ابدی برسم

تا که یکی شوم
با تو
با او
با آن
با بینهایت

 

بهار شهیدی
(۸ مارچ ۲۰۲۰)